Föreningsstämma

Enligt föreningens stadgar (16§ och 17§) ska ordinarie föreningsstämma hållas en gång om året före junis månads utgång. Ofta håller föreningen ordinarie föreningsstämma i maj. Kallelse till ordinarie föreningsstämma meddelas genom lapp i brevlåda samt anslag i trappuppgångar tidigast fyra veckor och senast två veckor innan stämman.

Medlem som inte kan närvara personligen på föreningens stämma kan företrädas av ombud med fullmakt.

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ och det tillfälle på året då medlemmarna kan granska bostadsrättsföreningens verksamhet. Medlemmarna kan utöva sitt demokratiska inflytande genom att komma med förslag (motioner) om nya sätt att driva föreningen eller förslag om att ändra på sådant som medlemmarna anser bör förbättras. På föreningsstämman väljs också styrelse för kommande verksamhetsår. Ju större engagemang medlemmarna visar i bostadsrättsföreningens angelägenheter, desto bättre blir gemenskapen och trivseln.